پرزین سفر ایران

چشم انداز پرزین سفر

  چشم انداز(Vision):

پرزین سفر با تکیه بر نیروهای متخصص و مدیریت متعهد خودو با بهره گیری از دانش و توانایی کارکنان قصد دارد با ارائه خدمات مسافرتی با کیفیت قدم در راه پرپیچ و خم مشکلات گذاشته و در آینده ای نه چندان دور به توراپراتوری شناخته شده در سطح کشور و بین الملل  تبدیل گردد.

پرزین سفر می کوشد با رعایت استاندارد های حاکم،به ایجاد رضایت شغلی و ایجاد تعهد و علاقه و غرور در کارکنان بپردازد.

همچنین با تکیه بر منشور اخلاقی تکریم ارباب رجوع قدم در مسیر ایجاد اعتماد در مشتریان بپردازد.

پرزین سفر با برگذاری مستقیم تورهای توریستی و تجاری در مسیر های مختلف و تورهای مقاصد خاص میکوشد همگام با روند تحولات مثبت سیاسی در سطح بین الملل به کشف مسیرهای جدید برای سفر بپردازد.

پرزین سفر ایران

 ماموریت (Mission):

ارایه خدمات با کیفیت توریستی با تکیه بر نوآوری که باعث بهبود فرهنگ سفر در شهروندان شود به گونه ای که  همگان ما را با رشد پایدار،رهبری بازار،برندی قابل اعتماد ،و متعهد به ارزشهای مشتری مداری و منشور اخلاقی بشناسند.

از اینکه جامعه مارا به عنوان مرکزی معتبر،همگام با تحول و نو آوری،چابک،پیگیر و پویا،کارآفرین و ارزش گذار به حقوق مشتریان می شناسد به خود می بالیم و به راه دراز باقیمانده و مسئولیتهای سنگین خود واقفیم.