هتل آلیسا کروز ویتنام

5s

هتل رویال کروز ویتنام

5s

هتل سایگون ویتنام

5s

هتل ملیا هانوی ویتنام

5s

هتل لاپیس ویتنام

هتل نوتل سایگون ویتنام

هتل هالانگ ویتنام

هتل هونگ های سی لایف کروز ویتنام